#

Duurzaamheid

Duurzaamheid

  1. Duurzaamheid

Klimaatverandering is een groot probleem: de aarde warmt steeds verder op, weer wordt extremer en diersoorten sterven uit. De Jonge Democraten Utrecht stellen daarom dat duurzaamheid niet alleen hoog op de (inter)nationale-, maar ook op de lokale agenda moet staan. De winst valt lokaal onder andere te behalen op het gebied van afvalverwerking en luchtkwaliteit.

Afval

De Jonge Democraten Utrecht zijn van mening dat er veel te winnen is binnen het huidige afvalbeleid. Sinds kort is de gemeente begonnen met het ‘nieuwe inzamelen.’ (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/het-nieuwe-inzamelen/). De Jonge Democraten Utrecht juichen dit initiatief toe, maar plaatsen hier ook een kritische noot bij. Zo wordt in veel huishoudens nog niet of nauwelijks afval gescheiden. Daar komt bij dat er te weinig plekken ondergrondse containers zijn om het overige afval, zoals plastic, papier en textiel, weg te gooien. Daarnaast is het voor veel inwoners van de stad (denk vooral aan studentenhuizen) niet duidelijk dat GFT-afval door de gemeente wekelijks wordt opgehaald. Ook is vaak onduidelijk dat daarvoor kosteloos een container kan worden aangevraagd bij de gemeente. Er zijn zelfs containers die geschikt zijn voor mensen die in een flat wonen: die zijn kleiner en hebben een hengsel in plaats van wieltjes om de container van de trappen te kunnen dragen. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat deze containers niet op aanvraag, maar standaard aan elk huishouden zouden moeten worden verstrekt. Daar kan direct een folder bij worden gevoegd met informatie over het ophalen van GFT-afval door de gemeente.

De Jonge Democraten Utrecht vinden dat er niet alleen meer containers zouden moeten komen, zowel ondergronds als per huishouden, maar dat er ook moet worden gekeken naar het ophalen van afval door de gemeente. Zo zijn er steeds meer gemeentes die wekelijks plastic ophalen en het scheiden van plastic mede faciliteren door alle inwoners gratis afvalzakken voor plastic te verstrekken (een voorbeeld van een dergelijke gemeente is Houten). De Jonge Democraten Utrecht vinden kortom dat de gemeente meer moet inzetten op afvalverzameling en – scheiding, door meer containers en het uitbreiden van het wekelijks ophalen van afval.

De Jonge Democraten Utrecht zijn voorts van mening dat het systeem van afvalheffing opnieuw moet worden bekeken. Op dit moment wordt die heffing per huishouden geheven en moet je als tweepersoonshuishouden voor drie personen afvalstoffenheffing betalen. De Jonge Democraten stellen dat dit het scheiden van afval of het minderen van afvalproductie niet ten goede komt. Het maakt immers niet uit hoeveel vuilniszakken je gebruikt en hoeveel afval je weggooit, als je er een vast bedrag per maand voor moet betalen. Als je per vuilniszak zou moeten betalen, kan dit het scheiden van afval stimuleren om de kosten zo te beperken. De Jonge Democraten Utrecht zien dan ook meer heil in het principe ‘de vervuiler betaalt.’

Luchtkwaliteit

De Jonge Democraten Utrecht stellen dat er ook op het terrein van luchtkwaliteit veel te winnen valt. De luchtkwaliteit van Utrecht laat nog steeds veel te wensen over, onder meer omdat bussen, auto’s, scooters en motorbootjes tot op heden overal mogen komen. Het centrum van Utrecht is nu eenmaal klein en de vervuilende stoffen die daarin worden uitgestoten, hebben onvoldoende ruimte om te verdwijnen.

Het is tijd voor meer en concretere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De milieuzone en de uitbreiding daarvan moeten daar één van zijn. De milieuzone is op 1 juli 2015 ingevoerd en omhelst de binnenstad, het stationsgebied en de Jaarbeurs. Personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en een kenteken van voor 1 januari 2001 hebben, mogen niet meer die zone in (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/luchtkwaliteit/milieuzone). De luchtkwaliteit van de stad Utrecht is significant verbeterd sinds de invoering van de milieuzone. Mede dankzij deze invoering voldoet het centrum van Utrecht inmiddels aan de EU normen omtrent de uitstoot van stikstofdioxide (https://www.duic.nl/algemeen/duic-in-data-milieuzone-effect-of-niet-wij-zochten-het-uit/). Aangezien deze maatregel op een relatief korte termijn zoveel effect heeft, pleiten de Jonge Democraten Utrecht ervoor om hierin een stap verder te gaan. Ten eerste kan daarbij worden gedacht aan uitbreiding van de milieuzone, ofwel in oppervlakte, ofwel voor welke voertuigen die zone geldt. De milieuzone kan in oppervlakte worden uitgebreid tot wijken om het centrum heen, zoals Tolsteeg of de Vogelenbuurt. Daarbij is het van belang dat goed gekeken wordt naar de bereikbaarheid van de binnenstad en hoe die gewaarborgd kan blijven. Die bereikbaarheid is immers essentieel voor de bevoorrading en daarmee de (kleine) ondernemers in de binnenstad. Het is dus noodzakelijk dat goed gekeken wordt of en naar welke wijken uitbreiding mogelijk is, of dat dat wellicht op de langere termijn een optie is (als bijvoorbeeld ook bestelauto’s schoner worden). De milieuzone kan ook worden uitgebreid door auto’s met een kenteken dat is afgegeven vóór 1 januari 1996 (een verschuiving van 5 jaar) te weren uit de zone. Daarnaast is het een optie om de milieuzone uit te breiden naar andere voertuigen dan de auto, zoals scooters en motorbootjes. Beide voertuigen zijn ook (zeer) vervuilend en hebben niet zelden een dieselmotor, maar mogen tot op heden de binnenstad/-wateren van Utrecht in. De Jonge Democraten Utrecht pleiten ervoor om deze voertuigen ook te weren uit de milieuzone, waarbij nader moet worden bekeken hoe die regels op die voertuigen kunnen worden gespecificeerd en toegepast.

Op de lange termijn willen de Jonge Democraten Utrecht dat het centrum van de stad volledig vrij is van voertuigen met een verbrandingsmotor. Elektrische motoren zijn dan nog wel toegestaan in het centrum van de stad.

Groen ondernemen

De Jonge Democraten Utrecht stellen dat het milieu niet alleen de verantwoordelijkheid is van de burger, maar ook van ondernemers. Aandacht voor groen ondernemerschap is dan ook belangrijk. De gemeente kan ondernemers bewust maken van hun manier van ondernemen en hen stimuleren op een groene manier te ondernemen, bijvoorbeeld door middel van subsidies. Ook zou de gemeente groene bevoorrading, zoals door fietskoeriers of elektrische bussen, kunnen stimuleren (zie ook: Verkeer, distributievervoer). Daarbij zou er ook aandacht moeten zijn voor de circulaire economie (economisch systeem bedoeld om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren: www.mvonederland.nl/dossier/wat-de-circulaire-economie-0). Tot op heden is dit met name een landelijk thema, maar het zou ook op lokaal niveau meer aandacht moeten en kunnen krijgen.

(Woning-)bouw

De Jonge Democraten Utrecht stellen dat er aandacht moet zijn voor de manier waarop wij bouwen en wonen in Utrecht, omdat hierin op het gebied van duurzaamheid zeker ook te winnen valt. Er moet worden gekeken naar het energieneutraal maken van zowel nieuw te bouwen huizen en gebouwen als al bestaande bouw. Dit biedt een enorme uitdaging en kans: het besparen van CO2-gassen en meer werkgelegenheid. Mede gezien het kostenplaatje moeten plannen hiervoor goed van tevoren uitgedacht worden. Overijssel zou als voorbeeld kunnen dienen; de provincie schiet daar het energiezuinig maken van je huis voor, door onder andere zonnepanelen en goede isolatie. Het energieverbruik daalt substantieel en de consument hoeft minder te betalen. Door de criteria voor het bouwen en slopen dusdanig aan te passen kan een circulaire economie in de bouwsector worden gestimuleerd. Ook vinden de Jonge Democraten Utrecht het van belang dat gekeken wordt hoe gebouwen niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk ‘groener’ kunnen worden, door er bijvoorbeeld een daktuin op aan te leggen. Dit gebeurt nu al op de Uithof en dit is niet alleen goed voor de luchtkwaliteit, maar kan ook verbindend werken, doordat een buurt of een flat bijvoorbeeld gezamenlijk een moestuin aanlegt en onderhoudt.

Groenere vormen van energie verdienen meer aandacht binnen de gemeente en zouden  gestimuleerd moeten worden door middel van subsidie. Hiervoor kan met name gedacht worden aan het opschroeven van het Fonds voor Utrechtse Energie, waarmee bedrijven en initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden gestimuleerd. Verder kan nagedacht worden over ruimte voor (meer) schone energie, zoals het faciliteren van de bouw van een nieuw windmolenpark.