#

Onderwijs en cultuur

Onderwijs en cultuur

  1. Onderwijs en cultuur

Basis- en middelbaar onderwijs

Utrecht is een onderwijsstad bij uitstek. De Jonge Democraten Utrecht zetten in op het lager onderwijs in Utrecht, om iedereen de kans te geven zich al direct zo optimaal mogelijk te ontwikkelen naar de eigen capaciteiten. In navolging van de eerste samenwerkingsverbanden tussen lagere scholen, die de afgelopen jaren onder de noemer ‘Brede scholen in Utrecht’ zijn ontstaan, is het de komende tijd aan de gemeente om andere lagere scholen te stimuleren zich bij dergelijke verbanden aan te sluiten. De Jonge Democraten Utrecht pleiten ervoor dat er, in navolging van de Brede School Academie in Overvecht, in alle wijken in Utrecht instellingen worden gerealiseerd voor kinderen met een hogere leerpotentie, die worden gehinderd door taalvaardigheden. Voor leerlingen die moeite hebben mee te komen, dienen extra projecten te worden opgezet gericht op taal en rekenen, met name in de sociaaleconomische zwakkere wijken van Utrecht.

Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Utrecht voor het stimuleren van middelbare scholen waar onderwijs op verschillende niveaus wordt aangeboden. Op die manier blijven jongeren met een verschillende opleidingsniveau met elkaar in contact. Dit is van belang nu hoger en lager opgeleiden tegenwoordig in toenemende mate langs elkaar heen lijken te leven en dit al begint bij het voortgezet onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs is van groot belang om iedereen in onze stad de kans te geven een goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen. In een stad waar het hoger onderwijs erg prominent aanwezig is, lijken de mbo’s soms niet de aandacht te krijgen die zij verdienen. De Jonge Democraten Utrecht vinden het daarom van groot belang dat de mbo’s goede opleidingen aanbieden. Helaas zijn er momenteel niet genoeg plekken bij sommige opleidingen om iedereen een plek te geven. De Jonge Democraten Utrecht willen dat er wordt gekeken of de capaciteit voor bepaalde opleidingen vergroot kan worden of dat mbo’s beter verdeeld kunnen worden. Verder juichen de Jonge Democraten Utrecht de samenwerking tussen lokale ondernemers en ROC’s toe waar het gaat om het organiseren van stageplaatsen.

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs is van belang voor Utrecht, omdat dit werkgelegenheid genereert en (jonge) mensen naar de stad trekt, die er daarna wellicht blijven wonen. De Jonge Democraten Utrecht achten het van belang dat de huidige, hoge, status van de huidige (hoger) onderwijsinstituten gehandhaafd blijft. Daarvoor is het van belang dat deze instellingen de juiste en kwalitatief goede faciliteiten hebben en goed bereikbaar zijn.

Daarbij is een bijzondere rol voor de Uithof en het Science Park weggelegd. De Jonge Democraten Utrecht vinden het van belang dat de gemeente de bereikbaarheid van de Uithof verder verbetert en dat zij blijft investeren in de Uithof zelf. Dit Science Park kan namelijk bedrijven aantrekken, wat wederom positief is voor de stad (in de vorm van investeringen en werkgelegenheid). De Jonge Democraten Utrecht willen dat de Uithof zich ontwikkelt tot een ‘smart city’. Dat wil zeggen dat onderwijsinstellingen en bedrijven de mogelijkheden krijgen om te experimenteren met nieuwe technologieën in de wijk en in de woningen van de woningbouwcorporaties. Op en rondom de Uithof moeten meer starterswoningen worden gebouwd om te zorgen dat de bewonerspopulatie niet alleen uit studenten bestaat. Om het wonen op de Uithof aantrekkelijker te maken, moeten er meer voorzieningen op de Uithof komen zoals winkels en horecagelegenheden. Hierdoor kan de Uithof een bruisende wijk worden, ook ’s avonds en in de weekenden.

Aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs

Utrecht is een stad met een rijk aanbod aan kunst en cultuur. De Jonge Democraten Utrecht willen dat alle leerlingen en studenten in onze stad in aanraking komen met deze goede voorzieningen. In dat kader pleiten de Jonge Democraten Utrecht ervoor dat schoolklassen drie keer per jaar een bezoek kunnen brengen aan een culturele instelling in Utrecht, zoals een museum of theater. Een bijzondere onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Utrecht is de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht die een van de grootste onderwijsinstituten voor kunst en cultuur in Europa is. De Jonge Democraten Utrecht waarderen de bijzondere rol van studenten van de HKU om onderwijs en cultuur in de stad te verbinden. Deze studenten zouden verder kunnen worden betrokken bij het stimuleren van programma’s waarbij studenten scholen bezoeken in het kader van cultuureducatie. Studenten kunnen ook schoolklassen meenemen naar culturele instellingen in de stad.

Innovatie in scholen

De maatschappelijke rol van scholen gaat, volgens de Jonge Democraten Utrecht, verder dan het bieden van goed onderwijs. Dit begint bij de schoolgebouwen, die een bredere invulling kunnen krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan (muziek)verenigingen, (hobby)clubs, consultatiebureaus, kinderopvang en bibliotheken. Daarnaast vormen schoolgebouwen een logische locatie voor het organiseren van volwassenen- en avondonderwijs, (taal)lessen voor immigranten en lokale cursussen en workshops. Door veelvuldig gebruik van schoolgebouwen vormen deze ‘huiskamers’ in de wijk.

Voorts is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de verduurzaming van de scholen en het plaatsen van zonnepanelen. Waar er in Utrecht honderd geschikte schooldaken zijn om zonnepanelen te plaatsen, zijn er tot nu toe op slechts een klein aantal scholen zonnepanelen geplaatst. Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Utrecht voor verdere verduurzaming van schoolgebouwen, zoals het plaatsen van dubbel glas en spouwmuurisolatie. Ook moet, in lijn met de ambitie van de gemeente Utrecht om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn, bij nieuwbouw worden ingezet op klimaatneutrale schoolgebouwen. Dit sluit bovendien aan op de maatschappelijke functie van de schoolgebouwen, omdat de gebouwen kunnen dienen ter illustratie bij onderwijs en voorlichting in de wijk over verduurzaming.

Zwanger en studeren

Faciliteiten voor zwangere studentes zijn weinig aanwezig; studeren met een kind is haast geen optie. Uitwonende studentes moeten of op zichzelf wonen met een eventuele partner, dan wel naar hun ouders terugverhuizen. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat een voorbeeld kan worden genomen aan Nijmegen, waar op initiatief van de gemeente woonruimte voor zwangere studerende vrouwen en studentes met jonge kinderen is gerealiseerd. Deze vrouwen in staat stellen hun opleiding af te ronden geeft hen betere kansen op de arbeidsmarkt en betere ontwikkelingskansen voor het kind.  

Festivals en culturele instellingen

Voor veel inwoners in een bruisende stad als Utrecht nemen festivals een belangrijke plaats in. Het aanbod van festivals in Utrecht is erg divers. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat de gemeente moet zoeken naar voldoende gelegenheid om deze diversiteit aan festivals te behouden en Utrecht meer te promoten als belangrijke festivalstad.
Verder pleiten de Jonge Democraten Utrecht voor meer aandacht voor culturele instellingen, zoals musea. Er is een verschraling te zien in het aanbod van musea in de stad, terwijl musea een belangrijke rol hebben in de ontspanning en educatie van inwoners en om toeristen naar Utrecht te trekken. De gemeente zou meer moeten investeren in kansrijke, populaire musea en opties moeten onderzoeken voor een museum gericht op de stad Utrecht.