#

Veiligheid

Veiligheid

  1. Veiligheid

Veiligheid, het beschermen van inwoners tegen- en het voorkomen van slachtoffers van criminaliteit, is een groot goed: zonder veiligheid is vrijheid ondenkbaar. De veiligheid in Utrecht moet worden gewaarborgd en waar nodig verbeterd. Doordat mensen zich onveilig voelen, zijn ze ook onvrij. Iedereen moet zich juist kunnen ontplooien op zijn eigen manier. De gemeente moet de nodige kaders scheppen, waarbinnen iedereen de vrijheid heeft om zich te ontwikkelen. Ook zou de gemeente meer moeten inzetten op preventie in plaats van repressie, om de stad veiliger te maken.

Veilige buurt

Utrecht is een relatief veilige stad. Soms ervaren burgers dat anders. Hoe veilig burgers zich voelen verschilt sterk per wijk. Zo voelen 10% van de inwoners van Overvecht, 6% van de inwoners van Zuidwest en 4% van de inwoners van Noordwest en West zich vaak onveilig in hun eigen buurt, maar varieert dit voor de rest van Utrecht slechts tussen 1 en 3%.

De Jonge Democraten Utrecht willen dat de gemeente bewoners en ondernemers betrekt bij het veiligheidsbeleid. Het Burgernet moet beter worden benut door de inzet en het aantal deelnemers ervan te vergroten. Ook  kan aandacht worden besteed aan burgerinitiatieven op dit gebied, zoals whatsapp-groepen ter controle van de buurt. Omdat de problemen per wijk verschillen, moet de aanpak per wijk worden bekeken. Het is daarnaast belangrijk dat bewoners meebeslissen over de veiligheidsprioriteiten in hun wijk; bijvoorbeeld waar (extra) gesurveilleerd moet worden of snelheidscontroles moeten plaatsvinden. Als burgers melding doen van overlast, is het belangrijk dat ze daar een goede en snelle terugkoppeling op krijgen.

Preventie jeugdcriminaliteit

Het is belangrijk dat in een vroeg stadium aandacht wordt besteed aan jongeren die overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, zodat voorkomen kan worden dat jongeren (verder) afglijden. Bij signalering hiervan ligt een belangrijke taak voor de wijkagent. Het is van belang dat gekeken wordt naar een passende straf, waarbij ook moet worden gekeken naar de oorzaak van het gedrag. Hier ligt een belangrijke taak voor de ouders. Als dat niet voldoende is, kunnen ook Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of de leerplichtambtenaar worden betrokken. Eventuele hulp moet niet alleen voor de jongere zijn, maar ook voor het gezin. Daarmee kan worden voorkomen dat eventuele jongere gezinsleden in de problemen komen en kunnen ouders worden ondersteund.

Crisiscommunicatie

Aandacht voor crisismanagement is belangrijk. Bij een crisis dient de voorzitter van de Veiligheidsregio, de burgemeester van Utrecht, de leiding te nemen. Die voorzitter moet tijdens en na afloop van de crisis het aanspreekpunt blijven en is verantwoordelijk voor het aansturen van de hulpdiensten. Bij een crisis is het belangrijk om op een eenduidige manier te communiceren naar burgers. Daarvoor moet de overheid meer gebruik maken van sociale media en andere moderne communicatiemiddelen. Hierbij is het belangrijk dat de diverse overheidspartijen eenzelfde boodschap uitdragen, waarbij zij transparant en duidelijk zijn. Op die manier wordt voorkomen dat er onnodige paniek ontstaat en blijft de burger goed op de hoogte. Daarnaast moeten slachtoffers bij een crisis centraal staan en contact kunnen opnemen met een speciale informatielijn.

Prostitutie

De bouw van de prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad wordt uitgesteld, wat nog meer vertraging betekent in een langlopende zaak. Dit is teleurstellend nieuws voor alle betrokkenen, vooral voor de sekswerkers die al tijden wachten tot ze weer aan de slag kunnen. De veiligheid van de sekswerkers dient voorop te staan. De nieuwe prostitutiezone moet veilig, beheersbaar en controleerbaar zijn. De Jonge Democraten Utrecht stellen dat Utrecht hierin zou kunnen leren van de gemeente Amsterdam en de nieuwe inrichting van de Wallen. Sekswerkers kunnen daar als ZZP’er zelf een raam huren bij een bedrijf dat de ramen exploiteert (en dat onder meer gerund wordt door voormalig sekswerkers). Zodoende blijven ze eigen baas en beheren ze hun eigen bedrijf en inkomsten. Hierdoor kan uitbuiting van sekswerkers grotendeels worden voorkomen.

Gereguleerde wietteelt

Legalisering en regulering van wietteelt is een van de bekendere progressieve standpunten van de Jonge Democraten. De legalisering van wietteelt biedt oplossingen  voor de wisselende kwaliteit en sterkte, gebrekkige voorlichting en kosten voor repressie. Bij legalisering kan de kwaliteit van wiet worden gecontroleerd, effectievere medische zorg geboden en accijns geheven worden, wat een ontmoedigende financiële prikkel geeft. Door wiet uit de illegaliteit te halen is voorlichting over risico’s mogelijk en kan de consument een meer bewuste keuze maken. Daarbovenop zal de productie van drugs geen bron van inkomsten zijn voor criminele organisaties.
Experimenteren met gereguleerde wietproductie gaat de Jonge Democraten Utrecht niet ver genoeg. Het liefst zien wij algehele regulering van de wietteelt in de gemeente Utrecht, leidend tot bovengenoemde voordelen voor volksgezondheid en maatschappij.

Privacy versus veiligheid

Het waarborgen van veiligheid heeft vaak ook een relatie met privacy. De Jonge Democraten Utrecht willen de privacy van Utrechters maximaal beschermen. Inperkingen van vrijheden of inbreuken op de privacy ter bevordering van de veiligheid dienen altijd verantwoord te worden. Dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn en achteraf getoetst worden door de gemeenteraad.

Cameratoezicht

Volgens het landelijk programma van de Jonge Democraten moet er terughoudend worden omgesprongen met het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte (https://visie.jongedemocraten.nl/standpunten/C/). In navolging hiervan zijn de Jonge Democraten Utrecht tegen permanent cameratoezicht. Natuurlijk kan cameratoezicht worden ingezet, maar het is van belang dat goed gekeken wordt waar en met welke indicatie dat gebeurt. Hierbij valt te denken aan risicogebieden zoals evenementenlocaties, uitgaansgebied of gebieden waar veel overlast wordt ervaren. Daar kan tijdelijk cameratoezicht worden ingezet. Flexibel cameratoezicht is nu op grond van de wet mogelijk, maar deze camera’s moeten niet het karakter krijgen van permanent cameratoezicht. Daarom vinden de Jonge Democraten Utrecht dat ze maximaal drie maanden in één gebied mogen worden ingezet. Ook vinden de Jonge Democraten Utrecht het van belang dat de opgenomen beelden worden vernietigd, bij voorkeur binnen één week, als daarop geen strafbare feiten te zien zijn.

Digitale veiligheid

Sinds 1 januari 2013 heeft de gemeente binnen het sociaal domein taken overgenomen van het Rijk. Daardoor beschikt de gemeente over nog meer (gevoelige) persoonsgegevens van Utrechters. Het is goed dat die informatie wordt gebruikt voor een betere dienstverlening op maat, maar inwoners moeten er ook op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat hun privacy gewaarborgd is. Het opslaan van gegevens is niet per definitie een probleem, maar het is wel zorgwekkend dat informatie vanzelfsprekend wordt geregistreerd zonder dat altijd duidelijk is waarom. De inbreuk op de privacy is alleen gerechtvaardigd als de betrokkene toestemming voor registratie heeft gegeven of wanneer er een zwaarwegend collectief belang bestaat. Onder dit laatste worden misdaden verstaan die de persoonlijke integriteit schenden of de samenleving schokken.

In Utrecht worden gegevens verwerkt bij sociale wijkteams. Wijkteams hebben hiervoor veelal een eigen privacy-strategie. De Jonge Democraten Utrecht willen dat er een overkoepelende strategie komt voor de gemeente Utrecht, zodat alle wijkteams dezelfde regels hanteren.