#

Verkeer

Verkeer

  1. Verkeer

De Jonge Democraten Utrecht zien een schone, groene manier van transport in de gemeente voor zich. Het gebruik van de fiets en het OV wordt zoveel mogelijk bevorderd, waarbij het OV  duurzaam wordt gemaakt. Tegelijkertijd wordt het gebruik van de auto in de binnenstad ontmoedigd. De toekomst van het vervoer in Utrecht ligt niet in ouderwetse, vervuilende vervoersmiddelen, maar in hoogwaardige, duurzame en innovatieve vervoersmethodes. De prioriteit bij het investeren in verkeer zou moeten liggen bij de fiets en het openbaar vervoer.

Fietsbeleid

In een echte studentenstad als Utrecht past een progressief fietsbeleid. De afgelopen jaren is er al bewustzijn gecreëerd binnen de raad en gemeente voor het belang van fietsen in Utrecht. De Jonge Democraten Utrecht zijn van mening dat het gebruik van de fiets in Utrecht door middel van verschillende maatregelen verder bevorderd kan worden:
- Het aanleggen van meer, goed bereikbare fietsenstallingen met voldoende capaciteit. Bewaakte, onbetaalde fietsenstallingen hebben hierbij de voorkeur.
- Snelfietsroutes, ook wel ‘fietssnelwegen’, dienen op veel gebruikte trajecten te worden aangelegd. Deze routes moeten zo min mogelijk worden gehinderd door autowegen en (onnodige) verkeerslichten.
- Gevaarlijke verkeerspunten voor fietsers in Utrecht dienen te worden aangepakt. Herkenbare fietspaden, verduidelijking van verkeerssituaties en ‘fietssnelwegen’ kunnen hieraan bijdragen.
- De ketenmobiliteit tussen de fiets en het OV dient actief te worden gestimuleerd door middel van betere faciliteiten bij herkomst- en bestemmingsstations.
- Fietsen worden alleen weggehaald als ze hinderlijk of te lang gestald zijn. Verder dient in het beleid van de gemeente duidelijker te zijn waar en waarom fietsen weggehaald worden.
- Verbeterde voorlichting door de gemeente over rechten en plichten na diefstal van een fiets.

Openbaar vervoerbeleid

Gebruiksgemak en betrouwbaarheid zijn cruciaal voor het openbaar vervoer. Met de aanleg van de Uithoflijn heeft Utrecht een stap gezet in een verbeterde bereikbaarheid van het Science Park Utrecht. De Jonge Democraten Utrecht menen dat het belangrijk is om het tramnetwerk in de stad (-en regio) uit te breiden, bijvoorbeeld door de aanleg van een tramverbinding naar Leidsche Rijn en De Bilt. Een hoogfrequent, hoogwaardig tramnetwerk zal naar verwachting de concurrentie met de auto aan kunnen gaan. Naast een betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk, zorgt dit voor verbetering van de luchtkwaliteit en verduurzaming van de stad.
Waar het niet mogelijk is om trams te laten rijden, dienen zo schoon mogelijke bussen te worden ingezet. Om dit te realiseren dient te worden ingezet op innovatie en technologie.
De Jonge Democraten Utrecht vinden de aanleg van een extra Intercity-station in Utrecht wenselijk. Dit Intercitystation zou kunnen worden aangelegd in Leidsche Rijn, aangezien dit de grootste groeikern van Utrecht is. Zodoende worden reizigersstromen niet alleen rond Utrecht Centraal gecentreerd, krijgen andere delen van de stad een economische impulsen en wordt de bereikbaarheid van Utrecht vergroot. De Jonge Democraten menen wel dat hierbij scherp de kosten en baten afgewogen moeten worden, alsmede de wensen van bewoners en eventuele milieuschade.

Autobeleid

De Jonge Democraten Utrecht zien het liefst een autoluwe binnenstad, waarbij hoogfrequent en kwalitatief uitstekend openbaar vervoer de binnenstad verbindt met omliggende wijken. Om de bereikbaarheid van Utrecht te garanderen, moet het voor automobilisten op zogenoemde transferia mogelijk zijn om in buitenwijken van de stad over te stappen van de auto naar het openbaar vervoer. Deze transferia kunnen worden aangelegd op reeds bestaande en natuurlijke knooppunten met het openbaar vervoer.

Anderzijds dienen woonwijken rond het centrum goed bereikbaar te blijven met de auto. De doorstroom op ringwegen rondom Utrecht dient verbeterd te worden; onder andere door het gelijktrekken van de maximumsnelheid tot 80 kilometer en minder en efficiëntere stoplichten.
Ook dient kritisch gekeken te worden naar het uitbreiden van snelwegen van en naar Utrecht.  Er dient uitbreiding plaats te vinden op die plekken waar er grote economische verliezen worden geleden.
Het rijden van een auto met innovatieve technologie, zoals elektrisch rijden, dient bevorderd te worden. De gemeente kan dit stimuleren door hiervoor positieve financiële prikkels aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie of laadpalen.

Verkeer op de grachten

De Jonge Democraten Utrecht zien duurzame en schone grachten voor zich, waar volop recreatie mogelijk is door middel van kano’s en rondvaarten. Om dat doel na te streven dienen de motoren van motorbootjes elektrisch te zijn om in aanmerking te komen voor een vaarvergunning. Om de huidige vergunninghouders te bewegen hun motor in te ruilen kan een lokaal fonds worden opgericht, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het inruilen van de motor.

Distributievervoer

Op dit moment heeft elk bedrijf zijn eigen distributie van goederen richting de binnenstad. Zo komen vele malen per dag komen bestelbusjes en vrachtwagens de binnenstad binnen, terwijl de vracht gecombineerd had kunnen worden. De Jonge Democraten Utrecht stellen distributiecentra aan de rand van de stad voor, waar de goederen worden verzameld al voor deze gezamenlijk naar de binnenstad vervoerd worden. De gemeente kan hierin bijdragen door bijvoorbeeld distributiecentra die zo opereren te subsidiëren.