#

Wonen

Wonen

  1. Wonen

Studentenhuisvesting

Momenteel tellen de hogere onderwijsinstellingen in Utrecht tezamen bijna 70.000 studenten. Slechts de helft hiervan woont in Utrecht. Studenten in Utrecht hebben moeite om woningen te vinden en betalen daar vaak de hoofdprijs voor. Voor MBO-studenten is dit mogelijk nog lastiger, omdat de studentenkamers die er zijn vaak enkel bedoeld zijn voor studenten van het hoger onderwijs. De gemeente moet zich meer focussen op het beschikbaar maken van woningen voor studenten (dus ook MBO-studenten) en starters door bijvoorbeeld prioriteit te geven aan studentenwoningbouw bij bestemmingsplannen. Ook zou de gemeente de mogelijkheden tot hoogbouw en eventueel containerwoningen moeten onderzoeken, met als doel meer woonruimte te realiseren. Brandveiligheid en gasveiligheid zijn nog steeds een veelvoorkomend probleem in studentenhuisvesting, ook in kleinere studentenhuizen. De brandweer dient hier strenger en frequenter op te controleren. De gemeente dient huiseigenaren voor te lichten en te straffen indien de veiligheid in het geding is. Daarnaast moet de gemeente het voor verhuurders interessant maken om studentenwoningen te verduurzamen. Studenten kunnen deze kosten immers niet zelf dragen en wonen vaak niet lang genoeg in deze woningen om hier profijt van te hebben.

Tegengaan sociale tweedeling

Het historische centrum van Utrecht is terecht bij iedereen geliefd. Mensen met een lager inkomen verlaten de binnenstad en trekken naar wijken als Kanaleneiland en Overvecht, aangezien de prijs voor vergelijkbare woonruimte daar lager ligt. De gemeente moet voorkomen dat er een geografische tweedeling ontstaat tussen arm en rijk.

Een betere verspreiding van huishoudens met lagere inkomens zorgt voor een betere leefomgeving, wat kan leiden tot een gemeente-brede afname van criminaliteit. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat de gemeente actief sociale woningen moet subsidiëren of stimuleren voor de laagste inkomens in wijken met een relatief grote tweedeling. Scheefwoners dienen daarnaast te worden gestimuleerd om door te schuiven naar huizen binnen hun prijscategorie. Daarnaast moeten mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de wijk, zoals sportclubs en buurthuizen, ondersteund worden door de gemeente.

Huisjesmelkers

In de gemeente Utrecht zorgen huisjesmelkers voor problemen. Huisjesmelkers overtreden systematisch de regels: zij vragen te hoge huurprijzen, overtreden veiligheidsnormen en intimideren in sommige gevallen huurders die over de misstanden berichten. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij de huurder, die het huurteam dient in te schakelen. Dit gebeurt vaak niet vanwege de negatieve reactie van de verhuurder. De Jonge Democraten Utrecht vinden dat de gemeente actief steekproeven moet gaan nemen en de bereikbaarheid van het Huurteam moet verhogen. Snelle, adequate reactie op binnenkomende meldingen is onontbeerlijk en, indien nodig, dienen sancties opgelegd te worden.

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn is een belangrijke groeikern van de gemeente Utrecht: tot 2025 worden hier 31.000 woningen gebouwd voor ongeveer 100.00 mensen. De gemeente dient bij deze grootschalige nieuwbouw het comfort van bewoners in acht te nemen en aandacht te hebben voor recreatie. Groene recreatie dient een belangrijk onderdeel te zijn van Leidsche Rijn. Met het oog op de toekomst dient de woningbouw zoveel mogelijk energieneutraal te zijn. Als locatie voor de aanleg van een extra intercity station is Leidsche Rijn een goede optie.